Poskytnete-li nám své kontaktní údaje, my se s vámi spojíme.
vaše jméno a příjmení
váš telefon
kdy vám máme zavolat?

Legislativa

Aktualizováno 1.1.2017

Novinky v legislativě

 • Zákonem č. 221/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016 vyplývá povinnost společenství vlastníků jednotek zveřejnit účetní závěrku do sbírky listin v rejstříku společenství vlastníků. Společenství vlastníků zveřejní účetní závěrku v rejstříku společenství vlastníků v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, prostřednictvím elektronické podatelny příslušného rejstříkového soudu nebo poštou na CD-R nosiči s průvodním dopisem.

 • 1. ledna 2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 269/2015 Sb., která nově upravuje způsob rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům a slouží jako prováděcí předpis k zákonu č. 67/2013 Sb. (tzv. zákon o službách). Zároveň také ruší dosavadní vyhlášku č. 372/2001 Sb.
   
 • Nařízení č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je od 1. ledna 2016 zrušeno a nově upraveno v zákoně č. 320/2015 Sb..
   
 • 1. ledna 2016 nabývá účinnosti nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

 

Legislativa vztahující se k bytové problematice

> Zákon č. 311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých BD

> Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného (pdf)

> Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně                           

> Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

> Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)      

> Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích           

> Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií         

> Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

> Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

> Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.  týkající se úroků z prodlení 

> Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s byt. spoluvlast.                          

> Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí

> Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

> Vyhláška č. 345/2002 Sb. týkající se povinného ověřování měřidel

> Vyhláška č. 194/2007 Sb. týkající se pravidel pro vytápění a dodávku teplé vody

> ČSN 73 4301 - základní norma obsahující základní zásady při navrhování obytných budov

 

Již zrušené předpisy

> Vyhláška MMR č. 372/2001 Sb. týkající se rozúčtování nákladů na tepelnou energii a teplou vodu     

> Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti (pdf)      

> Vyhláška č. 366/2010 Sb. týkající se rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie (pdf)

 


Legislativa týkající se daní a účetnictví


> Vyhláška 504/2002Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.


> Vyhláška č.500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatelské subjekty

 
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ve znění pozdějších předpisů
 • Zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů